I. EERSTE CONSULTATIE

Je kan in het kantoor steeds terecht voor een eerste advies tegen vaste prijs waarbij een inschatting kan gemaakt worden over de haalbaarheid van de zaak of waarbij een grondig advies wordt verleend over diverse materies. Met een goed advies kan u veel geld en latere miseries besparen!

Bij ons betaalt u het volgende vast bedrag:
- consultatie, max.30 min: € 50,00 (+21% BTW)
- consultatie, max 60min: € 100,00 (+21% btw)

II. ERELOON

Ingeval van onderhandelingen en gerechtelijke procedures ontvangt de advocaat een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons) De klant doet er goed aan om voorafgaandelijk te controleren of er tussenkomst van een rechtsbijstands verzekering zoals frequent het geval is bij verkeersrecht of wanneer men het slachtoffer is van een misdrijf. In dit geval heeft men altijd vrije keuze van advocaat en is men niet verplicht de advocaat te kiezen zoals voorgesteld door de verzekering of de verzekeringsmakelaar.

Het ereloon wordt samengesteld op basis van één of meerdere van volgende systemen (alle bedragen en schalen worden geïndexeerd met als basis index januari 2017):

Ereloon tegen uurtarief

Een basisuurloon van € 110,00 waarbij elke prestatie per minuut en per dossier wordt bijgehouden (+21% BTW).

Ereloon tegen procentueel tarief

Procentueel tarief berekend op grond van de geclaimde of gerecupereerde bedragen (+21% btw) :

- van 0 tot 6.200 euro: 15%
- van 6.200 tot 49.500 euro: 10%
- van 49.500 tot 124.000 euro: 8%
- van 124.000 tot 248.000 euro: 6%
- meer dan 248.000 euro: 4%

Ereloon tegen vast bedrag

Er kan altijd een offerte worden opgemaakt om te werken tegen een vast bedrag. Dergelijke offerte zal altijd gebonden zijn aan een maximaal aantal uren. De rest wordt dan vervolgens tegen uurtarief verrekend waarbij de prestaties altijd worden bijgehouden en beschikbaar zijn voor de klant.

III. KOSTEN:

Naast de prestaties die wij voor u leveren, brengt de behandeling van uw dossier ook een aantal kosten teweeg. Deze kosten worden altijd op de volgende wijze aangerekend (alle bedragen te vermeerderen met 21% BTW en indexatie met basisindex januari 2017):

- opening en archivering dossier – forfaitair per dossier: € 65,00
- dactylografie: € 11,50 per blad
- inkomende faxen, mails en kopieën: € 0,40 per pagina
- kilometervergoeding: € 0,60 per kilometer
- griffiebon : €1,60
- aantekentaksen post volgens tarief De Post
- gerechtskosten (rolrechten, afschriften, expedities, kosten van gerechtsdeurwaarder): werkelijke kostprijs

U krijgt steeds een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties en kosten en er wordt gewerkt met tussentijdse provisies.